EFSA SİGORTA

Kişisel Verileri Korunması

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve Antalya Ticaret Sicilinde …………. no ile kayıtlı; …………………………………. adresinde yer alan, …………………….. MERSİS no’lu, ………………. VD. ………………. vergi no’lu, EFSA SİGORTA olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:

 • Kimlik bilgileri (Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası vs)
 • IP
 • Adres ve telefon bilgileri
 • Araç ve plaka bilgileri
 • Banka hesap bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
 • Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz;

 • Kaydedilebilir
 • Saklanabilir
 • Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
 • Aşağıda belirtilen detayda aktarılabilir
 • KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

 • Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak için
 • Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmî kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
 • İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
 • İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için
 • Kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek için
 • Elektronik veya kâğıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için
 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
 • Talep ettiğiniz sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve düzenlediğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek için
 • Sigorta sözleşmesi düzenlendikten sonra bize iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir.

 • Ana hissedarımız
 • Yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Efsa Sigorta şirketleri
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
 • Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 • Genel Müdürlük
 • Acenteler
 • Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
 • İş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
 • www.efsasigorta.com.tr adlı web sitemiz
 • Mobil uygulamamız
 • 0242 999 12 75 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatına göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.efsasigorta.com.tr/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Buna ek olarak internet sitemize girdiğiniz TC Kimlik Numarası, telefon, ad ve soyad gibi kişisel bilgileriniz de daha sonra tekrar kullanabilmeniz açısından çerezler vasıtasıyla kaydedilebilir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Detaylı bilgi Çerez Politikası’nda yer almaktadır.